Home Shop Email Phone

Alle producten >

LEVERINGSVOORWAARDEN Zeeuwse Bloembakken

Definities

1. Zeeuwse Bloembakken: Zeeuwse Bloembakken, gevestigd te Middelburg onder KvK nr. 74739107.

2. Klant: degene met wie Zeeuwse Bloembakken een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Zeeuwse Bloembakken en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen

van diensten of producten door of namens Zeeuwse Bloembakken.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van de

klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betalingen en betalingstermijn

1. Zeeuwse Bloembakken mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen

bedrag verlangen.

2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Zeeuwse Bloembakken de klant een aanmaning hoeft te sturen dan wel in

gebreke hoeft te stellen.

4. Zeeuwse Bloembakken behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling

dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zeeuwse Bloembakken gerechtigd de wettelijke rente

van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in

rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele

maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Zeeuwse Bloembakken.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Zeeuwse Bloembakken zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan

zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Zeeuwse Bloembakken op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Zeeuwse Bloembakken, dan is hij

nog steeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Zeeuwse Bloembakken te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Zeeuwse Bloembakken gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van

de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2. Zeeuwse Bloembakken roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Zeeuwse Bloembakken, tenzij partijen hierover andere

afspraken maken.

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

het product geen los tijdschrift of losse krant is

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@zeeuwsebloembakken.nl, indien

gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Zeeuwse Bloembakken,

https://www.zeeuwsebloembakken.nl, kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan Zeeuwse Bloembakken, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan Zeeuwse Bloembakken heeft geretourneerd, dan zal Zeeuwse Bloembakken eventuele door de

consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan

de consument terugbetalen.

2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Zeeuwse Bloembakken voor zover de volledige bestelling

wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de

consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 500 (exclusief verzendkosten).

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Zeeuwse Bloembakken kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich

houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zeeuwse Bloembakken heeft voldaan, tenzij

de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan Zeeuwse Bloembakken.

3. Zeeuwse Bloembakken is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van

het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Zeeuwse Bloembakken te

verrekenen met een vordering op Zeeuwse Bloembakken.

Eigendomsvoorbehoud

1. Zeeuwse Bloembakken blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van Zeeuwse Bloembakken, met inbegrip van vorderingen over het

tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

2. Tot die tijd kan Zeeuwse Bloembakken zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken

terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

4. Indien Zeeuwse Bloembakken een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden

en heeft Zeeuwse Bloembakken het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering vindt plaats bij Zeeuwse Bloembakken, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Zeeuwse Bloembakken het recht om

zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

Zeeuwse Bloembakken kan tegenwerpen.

Levertijd

1. De door Zeeuwse Bloembakken opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan

geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Zeeuwse Bloembakken.

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij Zeeuwse Bloembakken niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn

aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.

Levering zaken in opdracht

1. De klant is verplicht de in zijn opdracht door Zeeuwse Bloembakken geproduceerde zaken af te nemen.

2. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de klant zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking

staan van Zeeuwse Bloembakken. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Zeeuwse Bloembakken mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Levering en overgang van risico

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het

moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke

waarvan Zeeuwse Bloembakken niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zeeuwse Bloembakken, bij gebreke waarvan

Zeeuwse Bloembakken niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van Zeeuwse Bloembakken die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Zeeuwse Bloembakken de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3. Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te

sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering

zou worden gedekt.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Zeeuwse

Bloembakken enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Zeeuwse Bloembakken voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed

vakmanschap uit.

2. Zeeuwse Bloembakken heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door

derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Zeeuwse Bloembakken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst.

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Zeeuwse Bloembakken tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Zeeuwse Bloembakken.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Zeeuwse Bloembakken de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Zeeuwse Bloembakken redelijkerwijs verlangde informatie,

gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen

de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Uitvoering van een dienst

1. Zeeuwse Bloembakken zal de klant steeds op de hoogte houden van de voortgang van de dienstverlening en de klant

direct in kennis stellen wanneer de dienstverlening of een kenmerkend onderdeel daarvan is voltooid. Op verzoek van

de klant legt Zeeuwse Bloembakken verantwoording af over de wijze waarop hij de dienst (of een deel daarvan) heeft

uitgevoerd.

2. Indien Zeeuwse Bloembakken op enig moment voorziet dat zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren

kunnen worden nagekomen, dient Zeeuwse Bloembakken de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom

1. Zeeuwse Bloembakken behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,

merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens

of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Zeeuwse Bloembakken (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Zeeuwse Bloembakken ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Zeeuwse Bloembakken waarvan de klant weet of redelijker-

wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan

Zeeuwse Bloembakken schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook

geheimhoudt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit

het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor

een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze leveringsvoorwaarden over geheimhouding of over intellectueel

eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk

opeisbare boete.

is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die

overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook

hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van

Zeeuwse Bloembakken waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Zeeuwse Bloembakken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door

Zeeuwse Bloembakken geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Zeeuwse Bloembakken geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te

onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Zeeuwse Bloembakken daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Zeeuwse Bloembakken uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen

hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Zeeuwse

Bloembakken in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zeeuwse

Bloembakken gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zeeuwse Bloembakken.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zeeuwse Bloembakken ook daadwerkelijk

(tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Zeeuwse Bloembakken een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk

aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zeeuwse Bloembakken

verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Zeeuwse Bloembakken

1. Zeeuwse Bloembakken is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die

schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien Zeeuwse Bloembakken aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Zeeuwse Bloembakken is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

4. Indien Zeeuwse Bloembakken aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zeeuwse Bloembakken vervalt in elk geval 12 maanden na de

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zeeuwse Bloembakken toerekenbaar tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zeeuwse Bloembakken niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan

ontbinding pas plaatsvinden nadat Zeeuwse Bloembakken in verzuim is.

3. Zeeuwse Bloembakken heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen

uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Zeeuwse Bloembakken kennis heeft genomen

van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal

kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Zeeuwse Bloembakken in de

nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Zeeuwse Bloembakken kan worden toegerekend

in een van de wil van Zeeuwse Bloembakken onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen

ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in

redelijk-heid niet van Zeeuwse Bloembakken kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zeeuwse Bloembakken 1 of meer verplichtingen naar de klant

niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zeeuwse Bloembakken er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5. Zeeuwse Bloembakken is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging leveringsvoorwaarden

1. Zeeuwse Bloembakken is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zeeuwse Bloembakken zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Zeeuwse Bloembakken.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Zeeuwse Bloembakken bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zeeuwse Bloembakken is gevestigd, is exclusief bevoegd om

kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 09 juli 2022.